top of page

Professional Development

When people are loved, the work gets done!

  • 2 hours
  • 999 Singapore dollars
  • At a place of customer's preference.

Service Description

We provide customization for your organization's professional development needs. Some of our specialization includes: - Social Work/Clinical Supervision - Understanding Your Working Styles - Cross Cultural Communications - Managing Compassion Fatigue/Burnout To request for a customised workshop, please send us an email/or book online with the following information. Organization name: Objective of the workshop: Desired outcomes of the workshop: Location of the workshop: Group size: Age range of participants: Time frame/ No. of hours/days (Min. of 2 hrs per workshop): Hội thảo Chúng tôi cung cấp dịch vụ cá nhân hoá theo nhu cầu của bạn. Một số lĩnh vực chuyên sâu của chúng tôi như: - Kiểm huấn trong công tác xã hội - Hiểu về bạn phong cách làm việc của bạn 
- Giáo tiếp trong môi trường đa văn hoá - Đối phó với sự mệt mỏi/kiệt sức trong công tác xã hội Để yêu cầu một hội thảo thiết kế riêng cho mình, xin mời anh chị liên hệ qua email với các thông tin của mình bao gồm: Tên công ty: Mục tiêu của hội thảo: Kết quả mong muốn: Địa điểm tổ chức: Quy mô nhóm: Độ tuổi của người tham gia: Khung thời gian/ Số giờ/ Ngày (Tối thiểu 2 giờ mỗi buổi):


Cancelation Policy

To cancel or reschedule, please contact us 24 hours in advance to receive an 80% refund. No refund thereafter. No refund for discounted services.


Contact Details

+84 344993571

teatalkcore@gmail.com

Indochina Plaza Hanoi Residences, Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

bottom of page